Kalkulator kosztów


Wybierz opcję:
%

Kalkulator kredytowy


PLN
PLN
lat
%
PLN


przelicz

Słownik przydatnych pojęć

Aneks

Dokument sporządzony w formie pisemnej, wprowadzający zmiany w umowie kredytu.

Bank

Przedsiębiorstwo usługowe. Do zakresu jego działania należy udzielanie kredytów i zdobywanie środków potrzebnych do sfinansowania kredytów. Bank świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa w obrocie pieniężnym i na rynkach kapitałowych, oferuje też inne usługi związane z pomocą w działalności gospodarczej (funkcja nabierająca coraz większego znaczenia). W Polsce mogą mieć formę banków państwowych, spółek akcyjnych lub banków spółdzielczych.

Bank hipoteczny

Instytucja kredytowa udzielająca pożyczek i kredytów hipotecznych za pomocą emisji listów zastawnych. Pożyczki udzielane przez banki zabezpieczane są hipoteką na nieruchomościach. Środki na finansowanie swojej działalności bank pozyskuje głównie z emisji hipotecznych listów zastawnych, ale także z przyjmowania lokat terminowych, emisji obligacji i zaciągania kredytów.

Bankomat

Samoobsługowe urządzenie umożliwiające dokonywanie różnych czynności i dostęp do różnych usług (w szczególności podejmowanie gotówki, sprawdzenie stanu rachunku) za pomocą kart bankowych.

BIK

Biuro Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie prowadzi bazy danych zawierające informacje o zobowiązaniach kredytowych klientów banków. Baza jest wykorzystywana przez banki każdorazowo w procesie analizy kredytowej.

Blokada środków na rachunku bankowym

Rodzaj zabezpieczenia wierzytelności banku, najczęściej z tytułu udzielonego kredytu. Dłużnik upoważnia bank do zablokowania na jego rachunku bankowym podanej kwoty oraz pobrania po upływie określonego terminu środków niezbędnych do pokrycia powstałej wierzytelności.

Broker

Osoba zajmująca się pośrednictwem przy zawieraniu umów (np. w obrocie papierami wartościowymi) na zlecenie oraz nazwisko osoby, z którą nie pozostaje w stałych stosunkach. Cesja z polisy ubezpieczenia Przekazanie praw z polisy ubezpieczenia na inny podmiot gospodarczy (np. bank).

Czek

Pisemne, bezwarunkowe polecenie wydane bankowi, aby wypłacił okazicielowi lub wskazanej na czeku osobie określoną sumę pieniężną, będącą na rachunku wystawcy czeku.

Cesja

Umowa przenosząca na rzecz banku uprawnienia z tytułu umowy ubezpieczenia

Deklaracja wekslowa 

Deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem co do sposobu wypełnienia weksla

Deprecjacja

Spadek wartości kursu walutowego

Harmonogram płatności

Terminarz płatności za nieruchomość, ustalony przez dewelopera w umowie przedwstępnej, najczęściej ściśle powiązany z postępem prac budowlanych

Debet

Przekroczenie stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym

Deweloper

Przedsiębiorstwo zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji mieszkaniowej.

EURIBOR

Euro Interbank Offered Rate - Średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w strefie EURO są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w euro na ustalony okres.

EURODOLAR

Nazwa dolarów będących w posiadaniu europejskich banków/ przedsiębiorstw.

EUROLIBOR

Średnia stopa oprocentowania kredytów oferowana na międzybankowym europejskim rynku pieniężnym.

Gwarancja bankowa

Jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez uprawniony podmiot (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.

Hipoteka

Ograniczenie prawa właściciela do dysponowania nieruchomością będące formą zabezpieczenia kredytu bankowego. Kredytobiorca pozostaje właścicielem nieruchomości, bank jednak poprzez hipotekę zastrzega sobie prawo do ewentualnego zbycia nieruchomości w przypadku dochodzenia swoich roszczeń wobec kredytobiorcy.

Hipoteka kaucyjna

Hipoteka stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieoznaczonej (odsetki i inne koszty) wpisana do księgi wieczystej

Hipoteka zwykła

Hipoteka stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności oznaczonej co do rodzaju i wysokości (kapitał) wpisana do księgi wieczystej

Holding finansowy

Grupa co najmniej dwóch podmiotów, w której podmiotem dominującym jest instytucja finansowa, a w skład grupy wchodzą wyłącznie lub w większości banki lub instytucje finansowe i przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank.

Indeks Dow Jones

Średni kurs ustalony na podstawie kursu giełdowego kilku określonych funduszy notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku.

International Bank Account Number (IBAN)

Międzynarodowy numer rachunku bankowego stosowany dla jednoznacznej identyfikacji rachunku klienta w ramach całego świata.

Karencja

Okres czasu, w którym Kredytobiorca nie jest zobowiązany do spłaty kapitału kredytu, a jedynie do spłaty rat odsetkowych.

Karta bankomatowa

Karta bankomatowa służy tylko i wyłącznie do użytku w bankomacie (wypłata gotówki, sprawdzenie salda, zasilenie telefonu, funkcja depozytowa), nie można nią płacić w sklepie, ani wykonywać innych operacji. Takie karty są coraz mniej popularne na rynku ze względu na ich ograniczoną funkcjonalność, należą jednak do bezpiecznych właśnie ze względu na brak możliwości zapłaty tą kartą.

Karta kredytowa

Karta, która umożliwia posiadaczowi korzystanie ze środków, których aktualnie nie ma na rachunku, do wysokości limitu kredytowego określonego przez bank. Bank określa termin spłaty części lub całości płatności dokonywanych kartą debetową. Jako termin spłaty zadłużenia przyjmuje się zazwyczaj 25-30 dni od daty otrzymania wyciągu zawierającego informacje o transakcjach przeprowadzonych w poprzednim okresie. Często wyposażona jest w "grace period" czyli okres, w którym odsetki nie są naliczane. Po tym czasie zaciągnięty kredyt jest oprocentowany, a posiadacz jest zobowiązany tylko do spłaty minimalnej, określonej przez bank kwoty.

Konsolidacja

Połączenie kilku zobowiązań pożyczkowych w jedno nowe.

Kredyt

Przekazanie kapitału (przeważnie pieniężnego) przez wierzyciela (kredytodawcę) dłużnikowi (kredytobiorcy) na ustalonych warunkach. Dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstanie zobowiązania. Jako wynagrodzenie za kredyt, dłużnik musi zwykle płacić procent.

Kredyt denominowany (indeksowany)

Kredyt udzielony w walucie polskiej przeliczonej na wybraną walutę obcą wg aktualnego kursu. Kredyt taki jest oprocentowany wg stóp procentowych odpowiednich dla wybranej waluty.

Kredyt hipoteczny

Kredyt, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka.

Księga wieczysta

Dokument prawny prowadzony przez sądy rejonowe, określający stan prawny danej nieruchomości. Księgi wieczyste prowadzone są dla każdej nieruchomości oddzielnie, są jawne i dostępne dla zainteresowanych. Zawierają informacje o właścicielu nieruchomości, lokalizacji, ograniczeniach w jej użytkowaniu (np. służebnościach,) obciążeniach, w tym wpisanych hipotekach. Księga wieczysta zakładana jest dla nieruchomości na wniosek właściciela.

Leasing

Forma dzierżawy maszyn, środków transportu, urządzeń, polegająca na przekazaniu ich na określony czas klientowi, który płaci za ich użytkowanie najczęściej z wpływów uzyskiwanych dzięki eksploatacji tych urządzeń. Po spłaceniu ostatniej raty prawa własności przechodzą na klienta. Leasing może przybierać dwie formy: leasingu operacyjnego (dotyczącego krótkoterminowego użytkowania składnika majątku) i leasingu finansowego (dotyczącego długoterminowego użytkowania składnika majątku).

LIBOR

London Interbank Offered Rate - Średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Londynie są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w dolarach amerykańskich na ustalony okres.

Linia kredytowa

Maksymalna wysokość środków stawianych przez bank do dyspozycji klienta, który zobowiązuje się do ich spłaty po upływie określonego terminu (może być odnawialna lub nieodnawialna).

Odsetki karne

Odsetki przysługujące wierzycielowi za nieterminowe regulowanie przez dłużnika zobowiązań wynikających z umowy.

Ograniczone prawo rzeczowe

Ograniczonymi prawami rzeczowymi są użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka.

Oprocentowanie

Cena jaką Kredytobiorca płaci Bankowi za pożyczone środki.

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie niezmienne w okresie wskazanym w umowie kredytu, bez względu na sytuację rynkową. Oprocentowanie stałe może być ustalane na okres 2, 3, 4 lub 5 lat i po jego upływie renegocjowane.

Oprocentowanie zmienne

Oprocentowanie uzależnione od sytuacji rynkowej, zmienne co 1 miesiąc, 3 miesiące, lub 6 miesięcy, ustalane w oparciu o obowiązujące na rynku stopy procentowe - WIBOR, LIBOR, EURIBOR.

Polecenie przelewu

Polega na wydaniu dyspozycji przelania określonej kwoty z rachunku klienta na wskazany rachunek.

Pożyczka

Umowa, na mocy której pożyczkodawca stawia określoną kwotę lub rzecz do dyspozycji pożyczkobiorcy, a ten zobowiązuje się do jej zwrotu po upływie określonego terminu. W odróżnieniu od kredytu pożyczka udzielana jest bez wskazania konkretnego celu.

Prawo bankowe

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 ze zm.).

Prolongata

Wydłużenie okresu kredytowania poza termin określony w umowie i określenie nowej liczby i wysokości rat lub zmiana terminu płatności rat kapitałowych kredytu oraz określenie nowej ich liczby i wysokości.

Promesa kredytowa

Przyrzeczenie udzielenia kredytu przez bank po spełnieniu przez kredytobiorcę określonych warunków.

Przelew

Usługa przekazania środków na podstawie dyspozycji klienta na wskazany rachunek.

Przewalutowanie

Zmiana waluty kredytu na inną w trakcie jego spłaty, najczęściej obarczona dodatkową prowizją bankową.

Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (ROR)

Rodzaj rachunku oszczędnościowego, nazywany także kontem osobistym. Banki prowadzą te rachunki dla osób fizycznych, które zobowiązują się do przekazywania na ten rachunek swoich stałych przychodów pochodzących z wynagrodzeń, rent i emerytur itp. (nie we wszystkich bankach jest to wymagane).

Rata annuitetowa

Równe raty obejmujące spłatę kapitału i odsetek. W miarę spłaty kredytu udział raty kapitałowej rośnie, a raty odsetkowej maleje, przez co rata w całym okresie kredytowania jest dla kredytobiorcy stała.

Rata kredytowa

Część należności pieniężnej płatna w ustalonym terminie, najczęściej comiesięcznym.

Rata malejąca

Rata, której część - rata kapitałowa - jest stała, a druga część - rata odsetkowa - zmniejsza się z każdą następną ratą. Początkowo więc rata kapitałowo-odsetkowa jest największa i z każdą następną ratą maleje obciążenie dla kredytobiorcy.

Refinansowanie

Udzielenie kredytu hipotecznego z przeznaczeniem na zwrot poniesionych wcześniej kosztów na realizację inwestycji lub spłatę innego kredytu bankowego.

Rozdzielność majątkowa

Wyłączenie wspólnoty majątkowej pomiędzy małżonkami, której potwierdzeniem jest akt notarialny lub orzeczenie sądu.

Rynkowa stopa referencyjna

Stopa procentowa oferowana na rynku międzybankowym przez grupę największych banków i stosowana przy wyznaczaniu oprocentowania kredytów o stawce zmiennej.
Jest to stopa:
WIBOR 1M, 3M lub 6M dla kredytów w złotych,
EURIBOR 1M. 3M lub 6M dla kredytów w euro,
LIBOR 1M, 3M, lub 6M dla kredytów w dolarach amerykańskich.

Ryzyko kursowe

Ryzyko występujące przy kredytach denominowanych, ponoszone przez Kredytobiorcę w związku z możliwością wystąpienia zmiany kursu waluty, w której został zaciągnięty kredyt. Scoring Metoda oceny zdolności kredytowej. W dużym uproszczeniu polega na przyznawaniu wnioskodawcy "punktów" na podstawie jego danych prywatnych i majątkowych.

Stopa bazowa

Stopa procentowa, służąca jako podstawa wyznaczania stopy procentowej zmiennej lub stałej, obowiązującej na ustalony okres. Stopą bazową dla kredytu o zmiennym oprocentowaniu jest Rynkowa Stopa Referencyjna, a stopą bazową dla oprocentowania stałego Bankowa Stopa Referencyjna uzależniona od szeregu czynników związanych z sytuacją rynku kapitałowego, a w szczególności od rentowności obligacji Skarbu Państwa i odsetkowych instrumentów pochodnych.

Tabela opłat i prowizji

Stanowiący integralną część umowy wykaz prowizji i opłat za korzystanie z produktów i usług banku.

Transza

Wypłata części kredytu. W przypadku kredytów budowlano-hipotecznych wypłaty kolejnych transz kredytu uzależnione są od postępu prac na budowie.

Ubezpieczenie kredytu

Bank hipoteczny stosuje ubezpieczenie kredytu jako zabezpieczenie przejściowe do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na nieruchomości stanowiącej podstawowe zabezpieczenie spłaty kredytu.

Umowa kredytowa

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych na wyznaczony okres, natomiast kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt na określony w umowie cel oraz spłacić go w oznaczonym w umowie terminie wraz z należnymi odsetkami oraz prowizją banku. Umowa kredytowa musi być zawarta na piśmie.

Wartość bankowo-hipoteczna nieruchomości

Jest to wartość nieruchomości określona przez bank, zgodnie z przepisami ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Z reguły wartość bankowo-hipoteczna nie przekracza wartości rynkowej.

Weksel własny in blanco

Prawna forma zabezpieczenia spłaty kredytu. Jest to papier wartościowy zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej przez wystawcę weksla. Najczęściej razem z wekslem własnym in blanco wystawca składa deklarację wekslową - rodzaj porozumienia z bankiem dotyczącego sposobu wypełnienia weksla.

WIBID

Warsaw Interbank Bid Rate - roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków.

WIBOR

Warsaw Interbank Offered Rate - średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w złotych na ustalony okres.

Wkład własny

Udział Kredytobiorcy w całkowitym koszcie finansowanej inwestycji.

Wniosek kredytowy

Wniosek o udzielenie kredytu, złożony przez Kredytobiorcę na formularzu bankowym.

Zdolność kredytowa

Jest to ustalana przez bank zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z należnymi odsetkami w terminie określonym w umowie kredytowej. Zdolność kredytowa klienta obliczana jest na bazie dochodów oraz zobowiązań i wydatków Kredytobiorcy.


 


Z wyrazami szacunku,

Zespół Biura Nieruchomości Stępień:

 

    

Jelenia Góra ul. Mostowa 6 - siedziba biura

58-500 Jelenia Góra ul. Mostowa 6,    tel. +48 75 6494 684

www.stepien.org.pl 

 


N A S I     P A R T N E R Z Y


   

 

 

 

Kalkulator kosztów


Wybierz opcję:
%

Kalkulator kredytowy


PLN
PLN
lat
%
PLN


przelicz

Wpisz numer telefonu,
oddzwonimy do Ciebie


wyślij
Biura nieruchomości, domy, mieszkania Jelenia Góra Nieruchomości Karpacz, nieruchomości Karkonosze - domy, mieszkania, działki, grunty, lokale użytkowe, nieruchomości Szklarska Poręba. Serdecznie zapraszamy - nieruchomości Jeleniogórskie i nieruchomości Karkonoskie.
powrót do góry strony Twoja sugestia

Masz jakieś sugestie dotyczące naszej strony? Podziel się z nami!


Prosimy serdecznie o wypełnienie niniejszej ankiety, zaznaczając właściwą odpowiedź krzyżykiem w odpowiedniej kratce. Państwa ocena i uwagi pomogą nam w doskonaleniu naszych usług. Ankieta jest anonimowa.

Część I. Badanie zadowolenia klienta
Dziękujemy za wypełnienie ankiety !Wyślij