Kalkulator kosztów


Wybierz opcję:
%

Kalkulator kredytowy


PLN
PLN
lat
%
PLN


przelicz

O zarządzaniu

Spis artykułów:


 1. Czym się różni zarząd od zarządcy, a zarządca od administratora
 2. Kiedy można liczyć na zmianę zarządcy nieruchomości
 3. Wspólnota mieszkaniowa ma dbać o twój budynek
 4. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
 5. Administrowanie mieszkaniami pod wynajem 

 

                          

 

 

Czym się różni zarząd od zarządcy, a zarządca od administratora

Zarząd, zarządca, administrator – często używamy tych pojęć zamiennie, gdy tymczasem każde z nich to osobny podmiot, który ma określoną rolę i obowiązki we wspólnocie mieszkaniowej. Wzajemne określenie relacji między tymi podmiotami jest ważne dla sprawnego funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej.

Wspólnota Mieszkaniowa musi posiadać organ uprawniony do jej reprezentacji i prowadzenia bieżących spraw nieruchomości. Chodzi o to, by miał kto zorganizować remont, odśnieżanie, podpisywać umowy na dostawę mediów, odbiór śmieci, zwoływać zebrania, organizować głosowania nad uchwałami, pilnować porządku domowego, odpowiadać w imieniu wspólnoty za naprawienie szkody, której ktoś doznał na nieruchomości itp. Takim organem jest albo zarząd albo zarządca - w zależności od wyboru sposobu zarządu przez daną wspólnotę.

Własny zarząd to zwykle sąsiedzi

Ustawa o własności lokali określa zarządcę jako podmiot, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną, stąd sposób zarządu sprawowanego przez zarządcę określa się mianem „zarządu powierzonego” (w domyśle - na zewnątrz). Zarządcą może być osoba fizyczna (np. licencjonowany zarządca Jan Kowalski) lub prawna (np. miejski zakład gospodarowania nieruchomościami). Jeśli Wspólnota nie powierzyła zarządu podmiotowi zewnętrznemu, czyli nie wybrała zarządcy, to musi - aby sprawnie funkcjonować - wybrać zarząd, czyli organ składający się z jednej lub kilku osób, wyłącznie fizycznych, z grona właścicieli lokali lub spoza wspólnoty. Taki model określa się mianem „zarządu własnego", bo nie powierzonego podmiotowi trzeciemu.

Tam, gdzie zarząd nie potrzeba już zarządcy

Jeśli właściciele lokali powołali zarządcę, to nie wybierają już zarządu. Jeśli wybrali zarząd, to nie wybierają już zarządcy. Obie formy zarządu mają ten sam cel - skuteczną reprezentację wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz i kierowanie sprawami wspólnoty. Zarządcą zazwyczaj jest firma zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami, natomiast członkami zarządu są zazwyczaj osoby, które nie trudnią się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami. Zarząd własny jest wybierany w drodze zwykłej uchwały właścicieli lokali, natomiast zarząd powierzony musi być wybrany albo w drodze umowy wszystkich właścicieli lokali albo uchwały protokołowanej przez notariusza.

W sytuacji, gdy Wspólnota wybrała model zarządu własnego, jej organ - zarząd wspólnoty - zazwyczaj decyduje się na podjęcie współpracy z firmą, która będzie pełnić we wspólnocie funkcję administratora nieruchomości. Administrator będzie wykonywał tylko takie obowiązki, jakie zleci mu zarząd wspólnoty. Chodzi np. o zbieranie opłat na utrzymanie nieruchomości wspólnej, utrzymywanie porządku na posesji, przeprowadzanie napraw, nadzór nad prowadzeniem prac remontowych. Umowa o administrowanie nieruchomością może być zawarta na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o zleceniu, a podpisują ją z jednej strony zarząd wspólnoty, a z drugiej - wyłącznie osoba posiadająca tytuł zawodowy (licencję) zarządcy nieruchomości lub przedsiębiorca prowadzący działalność z zakresu zarządzania nieruchomościami i zatrudniający licencjonowanego zarządcę nieruchomości. Tutaj zarządcę nieruchomości rozumiemy jako zawód, a nie organ wspólnoty.

Administrator musi mieć licencję

Sąd Najwyższy stwierdził bowiem, że nieważna jest umowa o zarządzanie nieruchomością - w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami - zawarta przez osobę nieposiadającą licencji zawodowej (uchwała SN z 17 lipca 2007 r., sygn. III CZP 69/07). Ustawa o gospodarce nieruchomościami definiuje zarządzanie nieruchomościami także jako bieżące administrowanie nieruchomością (art. 185 ust 1 pkt. 4), stąd łatwo wywieść, że umowę o administrowanie mogą zawierać tylko licencjonowani zarządcy nieruchomości. Umowa taka powinna wskazywać zarządcę nieruchomości odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie oraz oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania.

Odpowiedzialność zarządcy z licencją

Zarządca nieruchomości to tytuł zawodowy, którym mogą się posługiwać wyłącznie osoby fizyczne wpisane do centralnego rejestru zarządców nieruchomości prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury. Zarządca odpowiada zawodowo za swoje czynności - może być pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej działającą przy Ministerstwie Infrastruktury.

Działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy, którzy zatrudniają zarządców nieruchomości lub sami posiadają taki tytuł zawodowy. Działalnością zawodową nie jest jednak zasiadanie w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej. Dlatego nie jest wymagana licencja zarządcy nieruchomości od członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, nawet jeśli nie mają oni prawa własności lokalu w danej wspólnocie.

Jeśli jednak osoba, która nie posiada licencji zasiada w zarządcach wielu wspólnot mieszkaniowych, a wynagrodzenie z tego tytułu jest głównym źródłem dochodu dla tej osoby, powstaje pytanie czy taka osoba nie zajmuje się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami i nie powinna z tego tytułu posiadać licencji zarządcy. Art. 190 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że przepisów o licencjach zawodowych nie stosuje się do zarządzania nieruchomościami bezpośrednio przez ich właścicieli lub użytkowników wieczystych. Bezpośrednim zarządzaniem jest właśnie powołanie własnego zarządu wspólnoty mieszkaniowej, stąd członkowie nie są zobligowani do spełnienia wymogów jakie przepisy stawiają zawodowym zarządcom nieruchomości.

Zasiadanie w zarządach wspólnot, choćby wielu, ma charakter działalności, którą ustawa o podatku dochodowych od osób fizycznych definiuje jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 i art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Tak więc członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej otrzymują wynagrodzenie nie za profesjonalną obsługę nieruchomości, do której mogą wynająć administratora, a za cechy osobiste (np. dobre pomysły), które służą wspólnocie mieszkaniowej.

Z administratorem lub bez

Zarząd wspólnoty może też samodzielnie zarządzać nieruchomością bez pomocy administratora – zawodowego zarządcy nieruchomości. Takie przypadki nie są jednak częste z racji odpowiedzialności za stan nieruchomości.

Wybór administratora wspólnoty mieszkaniowej uważa się w praktyce za czynność przekraczającą zwykły zarząd, dlatego umowę z administratorem zarząd podpisuje na podstawie uchwały wspólnoty. Niektóre zarządy uznają wybór administratora za czynność zwykłego zarządu i samodzielnie podpisują umowę o administrowanie uznając, iż to i tak zarząd odpowiada „politycznie” za stan spraw we wspólnocie. Większość zarządów nie chce jednak dokonywać tej czynności samodzielnie by nie wzbudzać podejrzeń o kryteria wyboru firmy administrującej. Wspólnota może, jeśli uzna to za właściwe, w uchwale o wyborze zarządu wspólnoty upoważnić zarząd do podpisania umowy o administrowanie nieruchomością.

Pilnuj zarządu i zarządcy

Ustawa o własności lokali określa ogólne ramy funkcjonowania zarządu: zarząd może być jedno- lub kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę składa przynajmniej dwóch członków. Jednak w sytuacji, gdy zarząd liczy np. siedmiu członków, zapisy ustawy mogą nie wystarczyć. Warto wówczas doprecyzować, czy zarząd składa oświadczenia woli większością głosów, czy tak, jak chce ustawa. Może dojść bowiem do sytuacji, że dwóch członków złoży za wspólnotę oświadczenie sprzeczne z oświadczeniem innych dwóch członków. Warto także ustalić, czy zarząd wybiera przewodniczącego zarządu czy nie, kto organizuje prace zarządu (zwoływanie posiedzeń), czy członkowie zarządu otrzymują wynagrodzenie czy nie, oraz czy w przypadku odwołania zarządu lub rezygnacji sprawuje on swoje funkcje do wyboru nowego zarządu czy nie. Wspólnoty często borykają się z problemem skutecznej reprezentacji po odwołaniu lub rezygnacji członków zarządu. W uchwale o wyborze zarządu można również zapisać, kto ma prawo zwołać zebranie wspólnoty w przypadku odwołania zarządu lub braku reakcji na wniosek właścicieli o zwołanie zebrania. Warto zapisać także, że zarząd składa się określonej liczby osób (np. 5) po to, by nie było w przyszłości problemów z ustaleniem liczby członków zarządu. Właściciele powinni zdecydować także, czy zarząd może samodzielnie wybrać administratora czy też czynność tę powinna zatwierdzić Wspólnota w uchwale.

Prawo kontroli działalności zarządu jak i zarządcy służy każdemu właścicielowi lokalu. Tak stanowi ustawa o własności lokali. Stąd każdy właściciel może żądać do przeglądu wszystkich dokumentów wspólnoty mieszkaniowej (umów, faktur, wyciągów bankowych). Więc nawet, gdy zarząd sprawuje zarządca, właściciele mogą sprawdzać wszystkie jego działania i dokumenty. Warto o tym pamiętać, gdyż często argumentem na rzecz powołania zarządu własnego jest właśnie kontrola działań zarządcy. Zarząd ani zarządca nie mogą odmówić dostępu do dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej, Wspólnota może jednak określić zasady jej przetwarzania.

Nieruchomość w dobre ręce

Jeśli Wspólnota zdecyduje się zarząd własny, warto wybrać do zarządu osoby aktywne i dysponujące pomysłem na swoją w nim rolę. Nie jest dobrym wyjściem wybór członków zarządu „z łapanki”, gdyż taki zarząd może stać się problemem dla wspólnoty. Należy też jasno określić oczekiwania wobec członków zarządu oraz ustalić kwotę ich wynagrodzenia, gdyż społecznikowski zapał często gaśnie przy konieczności poniesienia wydatków związanych z transportem czy telefonami.

Sukces instytucji wspólnoty mieszkaniowej w ciągu 15 lat jej funkcjonowania w dużej mierze opierał się na sprawnych zarządach właścicielskich, które przejmując gospodarzenie budynkiem konsekwentnie realizowały plany remontowe i oszczędnościowe mobilizując mieszkańców do aktywności na rzecz wspólnoty, o którą wciąż nie jest łatwo.

Seweryn Chwałek

Kto jest kim we wspólnocie

Zarząd wspólnoty– organ wykonujący z woli członków wspólnoty zarząd nieruchomością wspólną, czyli ogół czynności związanych z jej utrzymaniem. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.

Zarządca wspólnoty– osoba fizyczna lub prawna, która może wykonywać zarząd nieruchomością wspólną. Jeśli jest to przedsiębiorca (osoba fizyczna lub prawna) to musi posiadać tytuł zawodowy zarządcy nieruchomości (licencję), lub zatrudniać licencjonowanych zarządców.

Administrator wspólnoty- osoba lub firma wykonująca na zlecenie zarządu wspólnoty czynności polegające na bieżącym utrzymaniu nieruchomości. Administratorem może być tylko licencjonowany zarządca nieruchomości

Modele zarządzania nieruchomością wspólną w skrócie

Zarząd właścicielski

Sprawuje go jedna lub kilka osób (np. właścicieli lokali) wybranych w drodze uchwały przez właścicieli lokali. Mogą one same administrować nieruchomością albo zlecić administrowanie licencjonowanemu zarządcy (osobie lub firmie), jeśli tak postanowi wspólnota.

Zarząd powierzony

Sprawuje go licencjonowany zarządca nieruchomości lub osoba prawna (np. komunalny zakład gospodarowania nieruchomościami, spółdzielnia mieszkaniowa), określony albo w umowie notarialnej o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie właścicieli lokali zawartej później w formie aktu notarialnego. W takim modelu zarządca zwykle sam pełni funkcję administratora, ale może też zatrudniać osoby, które działają wtedy pod jego nadzorem.

Zarząd spółdzielni mieszkaniowej

Funkcjonuje wtedy, gdy w budynku jest choćby jeden lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej (nieprzewłaszczony). Funkcję zarządcy i administratora pełni wtedy zarząd i administracja spółdzielni, a zarząd całą nieruchomością podlega przepisom ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Z tym, że większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali (art. 241 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Wtedy wspólnota może wybrać własny zarząd lub powierzyć go licencjonowanemu zarządcy lub osobie prawnej.

rp.pl


Kiedy można liczyć na zmianę zarządcy nieruchomości

Jeśli wasz zarządca nieruchomości ma problem z odśnieżeniem dachu czy wymianą zamka w drzwiach wejściowych - to najwyższy czas go zmienić.

Problemy z odśnieżaniem czy zamkiem to niejedyne kłopoty właścicieli mieszkań skarżących się na zarządców nieruchomości. Inne zarzuty to spóźnione rozliczenie rachunków, a nawet podejmowanie decyzji bez konsultacji z zarządem wspólnoty.

- Świadomość właścicieli mieszkań  jest coraz większa, ale nadal wielu obawia się zmiany zarządcy - przyznaje Joanna Wielichowska-Daros, prezes Stowarzyszenia Zarządców i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami  w Opolu. - Tymczasem to, kto zarządza nieruchomością, leży wyłącznie w gestii jej właścicieli. Każda wspólnota ma prawo do zmiany i wypowiedzenia umowy.

Zmienić zarządcę można na nadzwyczajnym zebraniu wspólnoty. Do jego powołania konieczny jest wniosek podpisany przez właścicieli posiadających 10 proc. udziałów w danej nieruchomości. Zarządca, którego chcemy odwołać, nie musi zgodzić się na zwołanie takiego spotkania. Aby było ono skuteczne, do wniosku o jego zorganizowanie musi być dołączony porządek obrad i uchwała o zmianie zUwaga! Koniecznie nie później niż siedem dni przed zebraniem należy o nim poinformować wszystkich współwłaścicieli. Na zebraniu warto zadbać o obecność notariusza, który poświadczy odwołanie zarządcy po podjęciu przygotowanej uchwały. Co ważne, nie można tego samego dnia powołać nowego zarządcy.

- Obowiązuje okres wypowiedzenia umowy - przypomina Joanna Wielichowska-Daros. - Ten czas powinniśmy dobrze wykorzystać, np. na ustalenie warunków umowy z nowym zarządcą, a potem na poprowadzenie procesu przejęcia dokumentacji budynku jak i samej wspólnoty.

Czasem zdarza się jednak, że zarządcy za wszelką cenę usiłują odwlec "oddanie” wspólnoty innej firmie. Wtedy sprawa musi trafić do sądu. Należy jednak tego unikać, bo przed sądem postępowanie może trwać przez wiele miesięcy.

Warto pamiętać, że zarządcy odpowiadają przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie. Jeśli komisja uzna, że to zarządca celowo opóźnia przekazanie nieruchomości, może go ukarać nawet odebraniem licencji.Źródło:www.nto.pl  

 


Wspólnota mieszkaniowa ma dbać o twój budynek

- Czy trudno jest założyć wspólnotę mieszkaniową?

- Odpowiem nie wprost. Nie musimy się jakoś szczególnie starać o ich założenie, gdyż wspólnoty mieszkaniowe powstają z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu w budynku. Deweloper po wybudowaniu budynku wielorodzinnego, gdy sprzedaje pierwsze mieszkanie aktem notarialnym, wyodrębnia je jako lokal samodzielny. Już w tym momencie możemy mówić o wspólnocie mieszkaniowej. Każda osoba należąca do wspólnoty, jako właściciel mieszkania, ma prawo i obowiązek współdziałania w sprawach nieruchomości. Wszyscy właściciele w formie uchwał podejmują decyzje dotyczące współposiadanej nieruchomości.

- Jednak wyodrębniona wspólnota musi działać w oparciu o…

- … ustawę o własności lokali z 1994 roku. Członkowie wspólnoty podczas zebrania wybierają jedno- lub kilkuosobowy zarząd, który działa w imieniu i na rzecz wspólnoty. Zarząd wybierany jest spośród członków wspólnoty lub spoza ich grona. Wspólnota może też zlecić wykonywanie czynności zarządzania licencjonowanemu zarządcy nieruchomości. Wówczas na niego spada odpowiedzialność za nieruchomość i zdarzenia zaistniałe na jej terenie. Oczywiście kompetencje zarządcy i zarządu wspólnoty są ograniczone. Nie mogą oni podejmować wymienionych w ustawie decyzji przekraczających tzw. zarząd zwykły nieruchomością, czyli np. nie mogą sprzedać mieszkań lub części wspólnych budynku.


- Doszliśmy do odpowiedzialności za zarządzanie nieruchomością, jaką ponosi zarządca?

- Z chwilą przejęcia nieruchomości, zarządca odpowiada za sprawy związane z utrzymaniem nieruchomości i prawidłowym nią gospodarowaniem. Za swoje działania ponosi odpowiedzialność materialną, zawodową, cywilną i karną zgodnie z obowiązującym prawem. Dbałość o stan nieruchomości jest bardzo ważną kwestią, dlatego zarządem powinna zajmować się osoba wykwalifikowana, z odpowiednią licencją. Prawo wymaga od takiej osoby ciągłego podnoszenia swych kwalifikacji po to, by zapewnić prawidłową gospodarkę nieruchomością i świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie.


- Wspomniał pan, że zarząd wspólnoty podejmuje decyzje dotyczące remontów. Co jeszcze leży w jej obowiązkach?

- Zarząd ma przede wszystkim dbać o zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, zapewnienie wymaganych remontów i przeglądów oraz rozliczanie finansowe nieruchomości. Jednak decyzja o rozpoczęciu remontu należy do wszystkich właścicieli. Zarząd może natomiast wykonywać inne czynności, tj. utrzymanie porządku w nieruchomości i jej otoczeniu, zlecać drobne naprawy bieżące itp. Wszystkie te prace dotyczą tylko części wspólnej nieruchomości, czyli klatek schodowych, dachu, elewacji itp.


- Skąd pochodzą pieniądze na takie remonty?

- Zarząd tworzy tzw. fundusz remontowy, na którym gromadzone są pieniądze. Myślę, że warto gromadzić środki na tym funduszu nawet, jeśli budynek jest nowy. Początkowo kwoty składkowe mogą być niewielkie, a po kilku latach pieniądze mogą się przydać.


- A co w przypadku, gdy wspólnota powstaje w wiekowym budynku, wymagającym naprawy, a kapitał nie został jeszcze zgromadzony?

- Wtedy można, a nawet trzeba, skorzystać z kredytu. Banki oferują wspólnotom mieszkaniowym tzw. kredyty termomodernizacyjne. Ich zabezpieczeniem może być np. konto funduszu remontowego i eksploatacyjnego.


Źródło: www.nowiny24.pl


 

ZARZĄDZAMY NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI.

 Zarządzamy Nieruchomościami Biurowymi, Handlowymi, Magazynowymi i Przemysłowymi.

 • Zarządzanie Techniczne
 • Recepcja
 • Utrzymanie czystości
 • Ochrona


Zarządzanie Nieruchomościami

 1. optymalizacja przychodów z nieruchomości
 2. tworzenie i realizacja budżetów nieruchomości
 3. minimalizacja kosztów eksploatacji
 4. pozyskiwanie dodatkowych przychodów
 5. wykonywanie planów zarządzania nieruchomością
 6. wykonywanie sprawozdań finansowych
 7. rozliczenia najemców i monitoring płatności
 8. windykacja płatności
 9. obsługa księgowa nieruchomości
 10. nadzór nad służbami technicznymi obiektu

Zarządzanie Techniczne
 1. prowadzenie książki obiektu budowlanego
 2. prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz jej aktualizacja
 3. konserwacja bieżąca instalacji i urządzeń (teletechnicznych, systemów automatyki, nadzoru BMS, instalacji elektroenergetycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz przeciwpożarowych)
 4. przygotowanie i realizacja harmonogramów przeglądów serwisowych
 5. nadzór nad realizacją przeglądów i napraw wykonywanych przez firmy zewnętrzne
 6. przygotowanie oraz nadzór nad realizacją planów remontowych i modernizacyjnych
 7. naprawy wszystkich elementów infrastruktury obiektu
 8. organizacja obligatoryjnych przeglądów technicznych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
 9. prowadzenie ewidencji zdarzeń
 10. prowadzenie ewidencji najemców i użytkowników obiektu
 11. zapewnienie dostaw mediów
 12. całodobowy monitoring obiektu
 13. całodobowe interwencje techniczne

Recepcja
 1. organizacja recepcji
 2. prowadzenie książki rejestru gości
 3. prowadzenie wewnętrznej książki telefonicznej
 4. obsługa najemców oraz gości w zakresie pracy recepcji

Utrzymanie czystości
 1. sprzątanie powierzchni biurowych, magazynowych i technicznych
 2. serwis dzienny utrzymania czystości
 3. monitorowanie zużycia i uzupełnianie środków higieny
 4. przątanie otoczenia, pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych
 5. mycie okien i kompleksowe czyszczenie elewacji budynków
 6. pranie wykładzin
 7. oczyszczanie i konserwacja syntetycznych i kamiennych wykładzin podłóg oraz elementów wystroju wnętrz
 8. pielęgnacja elementów małej architektury

Ochrona

Współpracujące z nami firmy ochrony osób i mienia posiadają wymagane koncesje.

Korzystamy z usług firm posiadających odpowiednie referencje i świadczących usługi na wysokim poziomie.

Prowadzimy nadzór nad:

 1. organizacją i pracą ochrony
 2. prowadzeniem książki ewidencji kluczy
 3. prowadzeniem książki rejestru zdarzeń
 4. obsługą istniejących systemów sygnalizujących napad, włamanie
 5. monitoringu z centrum operacyjnym
 6. jakością wykonywanych usług

 


Administrowanie nieruchomościami pod wynajem

Jedną z usług świadczonych przez ABN STĘPIEŃ NIERUCHOMOŚCI  jest zarządzanie lokalami oddanymi w najem.

Nasza oferta skierowana jest głównie do właścicieli, którzy z różnych powodów nie mają czasu na zajmowanie się sprawami związanymi z obsługą wynajętych lokali mieszkalnych bądź komercyjnych.

Jeżeli posiadają Państwo wynajęte mieszkanie lub lokal komercyjny, ewentualnie zamierzają w przyszłości oddać je w najem, to zachęcamy do skorzystania z naszej propozycji.

W ramach umowy o zarządzanie nasza firma  przejmuje wszelkie  obowiązki związane z posiadaniem i wynajmowaniem przez Państwa lokali mieszkalnych w Jeleniej Górze, Karpaczu, Szklarskiej Porębie lub innej miejscowości.


Przykładowy zakres obowiązków administratora:

 

 • negocjowanie i podpisywanie w imieniu i za zgodą Właściciela umów najmu
 • pobieranie i monitorowanie wpływów czynszowych
 • dokonywanie w imieniu Właściciela wszelkich opłat: (czynsz administracyjny, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, telefon, etc.)
 • organizacja serwisu technicznego usuwającego bezzwłocznie wszelkie usterkii utrzymującego mieszkanie w nienagannym stanie technicznym
 • reprezentowanie właściciela we wszelkich sprawach przed najemcą
 • reprezentowanie właściciela przed instytucjami i urzędami w sprawach
 • dotyczących administrowanego lokalu
 • pomoc przy ubezpieczaniu nieruchomości

 

Zakres obowiązków dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i życzeń Właściciela. Dodatkową usługą, którą możemy zaoferować naszym klientom jest prowadzenie rozliczeń podatku od najmu.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Zapraszamy do współpracy .

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół Biura Nieruchomości Stępień:

 

    

Jelenia Góra ul. Mostowa 6 - siedziba biura

Kalkulator kosztów


Wybierz opcję:
%

Kalkulator kredytowy


PLN
PLN
lat
%
PLN


przelicz

Wpisz numer telefonu,
oddzwonimy do Ciebie


wyślij
Biura nieruchomości, domy, mieszkania Jelenia Góra Nieruchomości Karpacz, nieruchomości Karkonosze - domy, mieszkania, działki, grunty, lokale użytkowe, nieruchomości Szklarska Poręba. Serdecznie zapraszamy - nieruchomości Jeleniogórskie i nieruchomości Karkonoskie.
powrót do góry strony Twoja sugestia

Masz jakieś sugestie dotyczące naszej strony? Podziel się z nami!


Prosimy serdecznie o wypełnienie niniejszej ankiety, zaznaczając właściwą odpowiedź krzyżykiem w odpowiedniej kratce. Państwa ocena i uwagi pomogą nam w doskonaleniu naszych usług. Ankieta jest anonimowa.

Część I. Badanie zadowolenia klienta
Dziękujemy za wypełnienie ankiety !Wyślij